WIE ERFT WAT?

Kan je een van je kinderen meer nalaten dan een ander ? en voor hoeveel?

Kan je een van je kinderen volledig onterven?
Leef je in een nieuw samengesteld gezin? Zijn je nieuwe partner en stiefkinderen ook wettelijk beschermd zijn?
Je hebt geen familie meer, waar gaan je bezittingen naartoe?

De wettelijke bepalingen voor erfenisregels zijn niet zo eenvoudig.

Wat zijn de basisregels voor de verdeling van ons wettelijk erfrecht?

Je kan de basisprincipes van ons erfrecht samenvatten in  volgende basisregels:

* je huwelijkspartner erft van je op basis van je gekozen huwelijksstelsel en de eventuele bepalingen in je huwelijkscontract.

* Van je familieleden komen je kinderen het eerst in aanmerking als wettelijke erfgenaam. Je kinderen erven allemaal een gelijk deel.

* als je ouders nog in leven zijn en je laat geen afstammelingen na, erven je ouders elk één vierde van je erfenis. De rest gaat naar je broers en je zusters.

* Als je geen afstammelingen en geen broers en/of zusters nalaat, wordt je erfenis verdeeld over je andere familieleden. Dit kunnen je grootouders zijn, of je tante of nonkel, of neef of  nicht enzovoort. Je erfenis wordt dan verdeeld volgens het principe van de splitsing of “kloving”: je erfenis wordt gesplitst in twee helften, waarbij de ene helft wordt verdeeld over de erfgenamen langs vaderskant en de andere helft over de erfgenamen langs moederskant.

* plaatsvervulling: Indien één van je ouders overleden is, kan je als kind de plaats innemen van je overleden vader of moeder. De erfenis die voor haar of hem was bestemd, verdeel je dan met je broers en zusters, ieder voor een gelijk deel. Dit is het principe van de “plaatsvervulling”.

* Zij die geen familieband met jou hebben, delen niet in je erfenis.

* Sommige erfgenamen zijn beschermd en kan je niet onterven. Dit zijn je echtgenoot of echtgenote en je kinderen. In het geval dat je overlijdt zonder kinderen te hebben nagelaten, kan je je ouders niet onterven, tenzij je alles nalaat aan je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

BASISREGELS

  1. JE ECHTGENOOT?   –> HUWELIJKSSTELSEL
  2. JE FAMILIELEDEN?  –> EERST JE KINDEREN
  3. GEEN KINDEREN?   –> BROERS EN ZUSSEN + OUDERS
  4. IS JE OUDER OVERLEDEN?   –> PLAATSVERVULLING
  5. GEEN FAMILIE OF ECHTGENOOT  –> GEEN ERFGENAAM
  6. ECHTGENOOT/KINDEREN –> ONTERVEN NIET MOGELIJK

Welke erfgenamen zijn beschermd en kan ik niet onterven?

Sommige erfgenamen kan je niet onterven. Ze zijn beschermd door de wet en hebben altijd recht op een bepaald gedeelte van je erfenis. Deze erfgenamen noemt men “reservataire erfgenamen” omdat je steeds een deel van je erfenis voor hen moet “reserveren”. Dit deel noemt men ook wel het “minimale erfdeel”. Het is het deel van de erfenis waar deze erfgenamen altijd recht op hebben.

Deze reservataire of beschermde erfgenamen zijn :

* je echtgenoot of echtgenote,

* je afstammelingen (je kinderen, kleinkinderen etc),

* je ouders in het geval je zelf geen afstammelingen nalaat.

Hoeveel dit minimaal deel is, hangt af van het aantal kinderen dat je hebt, of je gehuwd bent of niet, en wie van je ouders nog in leven is.

Wie wat erft, is volledig afhankelijk van :

1. je concrete familiale situatie

Heb je kinderen? Dan zijn zij jouw wettelijke erfgenamen.
Heb je een echtgenoot/echtgenote? Dan is hij/zij ook erfgenaam.
Heb je een partner waarmee je samenwoont? Dan is hij/zij in principe géén erfgenaam, tenzij je wettelijk samenwoont.

2. uw huwelijkscontract

Indien iemand uit een gehuwd paar overlijdt, wordt eerst en vooral het huwelijkscontract beëindigd. Op basis hiervan zal de nalatenschap worden samengesteld. Daarom is het huwelijkscontract zo belangrijk bij de nalatenschap van gehuwden.

Twee elementen spelen hierbij een beslissende rol :

a. De keuze van het huwelijksstelsel.

b. De bepalingen of clausules in het huwelijkscontract.  Lees Meer…

3. Jouw beschikkingen via testament, schenkingen of andere.

Erfenisplanning via testament   Lees Meer…

Erfenisplanning via schenkingen   Lees Meer…