VANAF 1 JULI 2012 : LANGERE BLOKKERING BANKTEGOEDEN DOOR ONDERZOEK FISCALE SCHULD

Nieuwe regeling zorgt voor langere blokkering banktegoeden bij overlijden omdat vooraf een mogelijke fiscale schuld van de overledene of één van de erfgenamen moet worden onderzocht.

Als iemand overlijdt, worden zijn of haar bankrekeningen geblokkeerd.

Om deze tegoeden te laten vrijgeven, heb je een akte of attest van erfopvolging nodig, dat wordt opgemaakt door de notaris of de ontvanger van successierechten.

Met dit document kunnen de erfgenamen naar de bank gaan om de rekeningen te laten deblokkeren. Dit document vermeldt ondermeer de identiteit van de overledene en zijn of haar erfgenamen.

Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe regeling van kracht, de nieuwe notificatieprocedure bij overlijden, die voorziet in een meldingsplicht van de notaries en de ontvanger naar de fiscus toe alvorens een akte of attest van erfopvolging te kunnen afleveren.

Zo kan de fiscus nagaan of de overledene of iemand van de erfgenamen nog een uitstaande belastingschuld heeft. De fiscus stuurt dan een “kennisgeving” waarin vermeld wordt of er al dan niet belastingschulden openstaan en hoeveel deze precies bedragen per persoon. Indien er openstaande belastingschulden zijn, zullen deze eerst moeten worden aangezuiverd, alvorens de erfenis kan verdeeld worden.

De fiscus heeft 12 werkdagen de tijd om de “kennisgeving” te versturen naar de notaris of de ontvanger. Dat betekent dat er minstens 12 werkdagen verstrijken alvorens het document kan afgeleverd worden.

Bovendien werkte deze berichtgeving met de fiscus momenteel nog niet naar behoren. Zo kon tot voor kort geen attest of akte van erfopvolging worden afgeleverd en kunnen bijgevolg de banktegoeden niet vrijgegeven worden.

Dat betekende concreet dat vele nabestaanden betalingsmoeilijkheden kunnen ondervinden.

Sinds kort, einde ongeveer 25 juli, is dit echter opgelost en kunnen de nodige attesten worden afgeleverd, maar moet men rekening houden met een fors langere wachttijd dan vroeger.

De facturen en rekeningen van noodzakelijke en/of dringende kosten zoals je rekeningen voor gas, water en electriciteit, je huishuur of de rekening van de begrafenisondernemer kan je als langstlevende echtgenoot of echtgenote steeds voorleggen aan je bank ter betaling.

Maar andere zaken kunnen niet betaald worden vooraleer de bankrekeningen zijn vrijgegeven.

Wat kan je hieraan doen?

Sinds enige tijd is het voor de langstlevende echtgenoot of echtgenote mogelijk te beschikken over een minimaal bedrag, in afwachting van de deblokkering van de bankrekeningen.

De langstlevende kan aan de bank vragen een deel van het geld toch vrij te geven. Het bedrag is echter beperkt :

– het is maximaal de helft van het totale bedrag dat door alle bankinstellingen samen wordt geblokkeerd

– het bedrag is altijd beperkt tot 5.000 euro.

De uitbetaling van dit minimumbedrag heeft echter belangrijke gevolgen :

– je kan de erfenis niet meer verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving

–  als je de gehanteerde maxima niet respecteert, verlies je het erfrecht over het bedrag waarmee het maximum is overschreden.

Je kan ook aan je bank vragen om een nieuwe bankrekening te openen op jouw naam alleen, waarop je dan je inkomsten zoals je loon, je vervangingsinkomen of je pensioen laat storten. Via deze rekening kan je dan je betalingen uitvoeren in afwachting van de definitieve vrijgave van je banktegoeden.