OOK LID VAN EEN NIEUW-SAMENGESTELD-GEZIN?

1. Hoe laat ik mijn stiefkind van mij erven?

Sinds 2001 is het mogelijk om van uw stiefouder te erven volgens dezelfde tarieven en voorwaarden zoals eigen kinderen kunnen erven van hun ouders, en niet volgens de veel duurdere tarieven tussen “vreemden” zoals vroeger het geval was.

Er wordt echter een onderscheid gemaakt tussen twee situaties :

* uw stiefouder is gehuwd met uw moeder of vader : u kan steeds erven van uw stiefouder zoals eigen kinderen.

* uw stiefouder is samenwonend met uw moeder of vader : de volgorde van overlijden van uw ouders is hierbij belangrijk. U kan slechts erven van uw stiefouder tegen de tarieven en voorwaarden zoals eigen kinderen, indien uw eigen ouder (mama of papa) met wie uw stiefouder samenwoonde, nog in leven is.

Opgelet : * men erft NIET AUTOMATISCH van elkaar!

Het is dus nodig om via een testament uw stiefkinderen te laten erven, en hierbij bent u beperkt tot het beschikbaar deel van uw erfenis.

* Het is niet mogelijk om uw biologische kinderen te onterven.

 

2. Hoe geef ik mijn stiefkinderen evenveel rechten als mijn eigen kinderen?

een mogelijke oplossing is de gewone adoptie

Via de gewone adoptie kan u uw stiefkinderen evenveel recht geven op uw erfenis zoals uw biologische kinderen, vermits zij zo ook recht hebben op eenzelfde reservataire deel van uw erfenis. Gewone adoptie is alleen mogelijk voor meerderjarige kinderen en hun goedkeuring is uiteraard vereist. Het is een procedure voor de rechtbank van Eerste Aanleg die een jaar in beslag kan nemen.

 

3. Hoe erven halfbroers en halfzussen van elkaar?

Wanneer iemand overlijdt zonder zelf kinderen na te laten, worden zijn/haar echtgenoot/echtgenote, zijn/haar ouders en zijn/haar broers en zussen tot de nalatenschap geroepen. Tot deze laatste groep horen niet alleen de ‘volle’ broers en zussen, maar tevens de halfbroers/halfzussen.

Indien er halfbroers/halfzussen aanwezig zijn, wordt de erfenis opgedeeld in enerzijds de (half)broers/zussen aan vaderskant van de overledene en anderzijds de (half)broers/zussen aan moederskant.

De verdeling gebeurt via de zogenaamde ‘kleine kloving’.

De erfenis wordt verdeeld in twee delen of categoriën :

De helft van de erfenis volgt de kant van de vaderlijke lijn van de overledene en de andere helft volgt de weg van de moederlijke lijn.

Volle broers/zussen hebben dezelfde vader én moeder en vallen daardoor in beide categorieën. Bijgevolg ervan zij langs beide kanten van de familie en erven dus meer.

Halfbroers/zussen erven echter enkel via ofwel de gemeenschappelijke vaderlijke ofwel de gemeenschappelijke moederlijke lijn, en erven dus veelal minder.

 

4. Erven stiefbroers/stiefzussen ook van elkaar?

Anders dan een halfbroer of halfzus heeft een stiefbroer of stiefzus géén ouder gemeenschappelijk. Deze vererving gebeurt daarom volgens de tarief alsof men “vreemden” is van elkaar, met bijgevolg hoge successierechten.