HOE RECHTSGELDIG IS MIJN TESTAMENT?

Een testament stel je tegenwoordig op via de computer en schrijf je toch niet meer zelf?

Via een testament bepaal ik mijn volledige erfenis, toch?

Wat doe je als je verschillende testamenten vindt van dezelfde persoon?

De mogelijkheden van testamentaire wilsbeschikking zijn uitgebreid. Een testament is vaak nodig om bijvoorbeeld uw samenwonende partner of stiefkind te laten erven.

VUISTREGELS :

1. Elk testament is steeds herroepbaar. U kan het eenzijdig veranderen of annuleren wanneer u maar wil.

2. In een testament geeft de erflater te kennen wat zijn wensen zijn  omtrent de verdeling van zijn  vermogen na zijn overlijden. Voor het deel van de erfenis waarvan geen melding wordt gemaakt in het testament, gelden de wettelijke erfenisregels.

3. Vergeet de tarieven van de successierechten niet! Indien men bijvoorbeeld een neef of een goede vriend wenst op te nemen in zijn testament, zijn de tarieven erg hoog : 45% tot 65% successierechten afhankelijk van het bedrag! U schenkt zo al snel meer dan de helft aan de fiscus!

4. Een goede redactie en de juiste vormvereisten zijn essentieel voor de correcte uitvoering van een testament. Het is zinvol om zich te laten bijstaan door zijn notaris of raadsman.   Lees Meer

5. Elke verandering in uw familiale situatie, zoals het overlijden van een kind of een echtscheiding vereist meestal de heropmaak van uw testament afgestemd op de nieuwe situatie.

6. Men kan niet zomaar alles regelen via een testamentaire wilsbeschikking, men  is beperkt tot een beschikbaar deel. Sommige erfgenamen worden beschermd door de wet en hebben steeds recht op een bepaald deel van de erfenis.

 

SOORTEN TESTAMENTEN :

1. een DUO-legaat  :   Lees Meer…

2. Generatiesprong :   Lees Meer…

3. het restlegaat :   Lees Meer…

 

Hoe stel ik mijn eigenhandig geschreven testament rechtsgeldig op?

Als je er voor kiest je testament eigenhandig te schrijven, zijn volgende regels te respecteren :

a)     Je moet de volledige tekst eigenhandig schrijven. Een document dat je hebt ingetikt in de computer, vervolgens heb afgeprint en zelf ondertekend, is niet geldig. Je moet het volledig met de hand schrijven, woord per woord.

b)     Je moet duidelijk je naam vermelden en eigenhandig ondertekenen

c)     Je moet de datum vermelden wanneer het testament werd opgemaakt

d)     Je moet gezond zijn van geest

e)     Je mag niet onbekwaam verklaard zijn, zoals verlengd minderjarig of dementerend

f)      Je moet je testament vrij en ongedwongen kunnen schrijven. Als achteraf zou blijken dat dit onder dwang zou zijn gebeurd, zal je testament ongeldig verklaard worden.

TIP! Zorg ervoor dat je testament geldig is : vermeld je naam, de datum en je handtekening.  Het is een persoonlijk document dat je moet opmaken als je gezond bent van geest, zonder dwang

Hoe formuleer ik mijn bedoelingen in mijn testament?

Je schrijft je testament omdat je de verdeling van je erfenis anders wil zien verlopen dan volgens de wettelijke regeling. Het is belangrijk daarbij zo duidelijk mogelijk te zijn.

Zoniet maak je kans dat er onenigheid ontstaat en dat de verdeling wordt bemoeilijkt. En als de erfgenamen het niet eens worden, zal de rechtbank erover moeten oordelen.

Beschrijf daarom zo nauwkeurig mogelijk over welke goederen het gaat en aan wie je welke goederen wil achterlaten. Zo weten je nabestaanden precies hoe je de goederen wou verdeeld zien.

– Je testament kan erg kort zijn, bijvoorbeeld omdat je heel je nalatenschap aan één enkele persoon wil toewijzen.

Voorbeeld: Ik laat mijn volledige erfenis na aan mijn echtgenote.

– Maar het spreekt vanzelf dat je testament ook heel gedetailleerd kan zijn, omdat je veel personen wil betrekken in de erfenis, en je goederen duidelijk wil verdelen,

Voorbeeld:

Ik laat mijn volledige erfenis na aan mijn partner, de heer Pieters, met uitzondering van volgende goederen : Mijn vleugelpiano laat ik graag na aan mijn kleindochter Caroline, mijn kunstcollectie olieverf op doek aan het museum Muhka, mijn auto aan mijn neef Marc, mijn postzegelverzameling aan mijn vriend Theo en mijn muziekcollectie aan mijn vriend Frans,…

Mag ik iemand bij naam noemen in mijn testament?

Jazeker. Dat is vaak nodig en steeds duidelijk. Maar opgelet als de situatie later verandert, dan kan wijziging of heropmaak van je testament nodig zijn.

Voorbeeld:

Frederic is kinderloos en wil alles nalaten aan de kinderen van zijn broer. Hij schrijft:

ik laat mijn erfenis volledig na aan mijn neefjes Bart en Sofie, de kinderen van mijn broer Wim, ieder voor een gelijk deel.

Als dan later Wim nog een derde kind, Isabelle, krijgt, zal zij niets krijgen. Als je haar ook     een even groot deel wil geven zoals aan Bart en Sofie, moet je je testament herschrijven en     ook Isabelle opnemen in het testament.

Ofwel schrijft Frederic bij aanvang :

Ik laat mijn erfenis volledig na aan de kinderen van mijn broer Wim, ieder voor een gelijk deel.

Zo zullen alle kinderen van Wim een gelijk deel kunnen ontvangen en loopt Frederic     niet het risico er één over het hoofd te zien. 

Voorbeeld:

Steven wil alles nalaten aan zijn echtgenote Mieke Janssen, want hij heeft geen     kinderen, en hij schrijft :

Ik laat mijn volledige erfenis na aan Mieke Janssen, geboren te Overijse op 12 december 1945.

Als Steven later van Mieke scheidt en hertrouwt met een andere vrouw, mag hij niet     vergeten zijn testament aan te passen.

Als Steven dat toch vergeet, zal zijn ex-vrouw Mieke Janssen immers alles van     hem erven.

Daarom kan hij beter schrijven :

Ik laat heel mijn erfenis na aan mijn echtgenote”

Zo ontvangt de vrouw met wie Steven op dat moment gehuwd is, de erfenis.

Wat als ik iemand in mijn testament opneem die vóór mij overlijdt?

Als iemand in je testament voorkomt en die is overleden, kan de vooropgestelde verdeling niet uitgevoerd worden. Tenzij je het duidelijk vermeld hebt, houdt het testament namelijk geen plaatsvervulling in voor de afstammelingen, wat bij de wettelijke regeling wel het geval is, zie hoofdstuk 1 pagina #. Bij een testament heb je veelal de bedoeling om bepaalde mensen persoonlijk te begunstigen, maar daarom niet hun afstammelingen.

Voorbeeld :

Ik wijs mijn vleugelpiano toe aan mijn vriend Luc.

Maar als Luc overleden is vóór dat jij overlijdt, kan dit niet uitgevoerd worden. Bijgevolg zal de vleugelpiano toegevoegd worden aan de andere goederen van je nalatenschap en door de wettelijke erfgenamen worden geërfd.