2014: WELKE VERANDERINGEN WIL MEN NOG DOORVOEREN AAN HET ERFRECHT?

Er zijn mogelijk nog heel wat veranderingen op til, maar daar moet eerst nog een akkoord over gevonden worden, vooraleer dit tot effectieve wetten zal omgezet worden.

Opgelet dus : deze mogelijke veranderingen zijn zeker niet definitief en zullen dit misschien nooit worden.

Toch is het interessant er enkele al van te kennen:

* het reservatair kindsdeel verlagen.

het beschikbaar deel van de ouders zal altijd minstens de helft van de nalatenschap zijn, ongeacht het aantal kinderen dat men nalaat.

Tot op vandaag is dit beschikbaar deel beperkt tot

– 1/2 indien er slechts één kind is

– 1/3de bij twee kinderen en

– 1/4de bij 3 kinderen of meer.

Dit beschikbaar deel zal steeds 1/2 van de erfenis blijven, ongeacht het aantal kinderen.

Dat betekent dat het reservatair of minimaal deel van de kinderen verkleint, indien ze met meer dan één kind zijn.

Zo zal het beschermde erfdeel per kind veranderen:

– bij één kind : situatie verandert niet, want het beschermde erfdeel blijft ½ voor het enige kind.

– bij twee kinderen daalt het beschermde erfdeel van 1/3 naar 1/4

– bij drie kinderen daalt het beschermde erfdeel van 1/4 naar 1/6

– enzoverder.

* de ouders niet meer als beschermde erfgenamen beschouwen.

Indien kinderen overlijden zonder zelf afstammelingen te hebben nagelaten kunnen de ouders elk ¼ van de erfenis opeisen, tenzij het kind zelf anders heeft voorzien in het huwelijkscontract of een testament (enkel mogelijk voor wettelijke samenwonenden)

Deze mogelijkheid voor de ouders zal worden afgeschaft.

* het mogelijk maken van erfenisovereenkomsten vooraf aan het overlijden.

Tot nu toe is het onmogelijk om reeds afspraken te maken over de verdeling van een erfenis tussen erflaters en/of erfgenamen onderling. Dit heet in het jargon : “het verbod om overeenkomsten te sluiten over een niet-opengevallen nalatenschap.”

Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen voor het overlijden van hun ouders geen bindende afspraak maken waarbij ze bijvoorbeeld (deels) afstand doen van hun beschermd erfedeel.

Dit zou in de toekomst wel mogelijk zijn, maar wel onder strikt bepaalde voorwaarden, zoals een verzaking voor notaris. Een overeenkomst over een gehele nalatenschap zal niet mogelijk blijven.

* schenkingen behouden hun waarde van dag van schenking en worden niet meer geherwaardeerd op datum van overlijden

Tot op heden wordt schenkingen op dag van overlijden geherwaardeerd om een gelijke verdelng te realiseren tussen de erfgenamen. Een gebouw of bouwgrond dat jaren voor het overlijden werd geschonken, wordt op dag van overlijden opnieuw gewaardeeerd om zo te zorgen dat elke beschermde erfgenaam zijn minimal erfdeel kon bekomen.

Deze regeling zorgt echter vaak voor onaangename verrassingen en onbegrip bij de erfgenamen, en wordt daarom in de toekomst misschien afgeschaft.

* het beperken van het erfrecht tussen gehuwden wordt uitgebreid.

Momenteel kunnen enkel echtgenoten elkaars minimale erfrecht enkel inperken via de Wet Valckeniers. Dit is een regeling die enkel kan gedaan worden door ouders die minstens één

Kind hebben uit een vorige relatie. Bovendien kan deze beperking tot het erfrecht enkel beperkt worden met het behoud van levenslang vruchtgebruik voor de overlevende echtgenoot op de gezinswoning en  de aanwezige huisraad.

Deze regeling zou nu uitgebreid worden tot alle gehuwden, en zal een beperkt vruchtgebruik van maximaal twee jaar mogelijk maken

Opgelet: deze hervormingen zijn nog niet van kracht en zullen misschien nooit als nieuwe regelgeving wordt omgezet.