Privacyverklaring

Op deze pagina willen we transparant communiceren over uw privacy. Er wordt uitgelegd op welke manier uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van deze tekst nog vragen hebben, mag u ons uiteraard contacteren voor meer info.

Apharos (Ollero BV), gevestigd aan Hofse Velden 6, 2970 Schilde, ondernemingsnummer BE0885.388.581, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://apharos.be/.

Deze website is eigendom van Apharos.

U kan ons contacteren op de volgende manieren:

  • Per brief op het adres Hofse Velden 6, 2970 Schilde
  • Per e-mail via info@apharos.be

Welke gegevens hebben we van u nodig en waarom?

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer u ons contacteert via e-mail, bestaat de kans dat wij u om persoonlijke informatie vragen. We zullen u steeds vragen naar uw naam, voornaam en minstens één manier om u te contacteren, dus uw telefoonnummer of e-mailadres. Allemaal gegevens die we nodig zijn om u een normale dienstverlening te kunnen geven en u te kunnen informeren. Deze gegevens worden niet bewaard op deze website, maar op een beveiligde computer. Op die manier kunnen wij efficiënt met u afspreken. Wordt u klant, dan hebben wij uiteraard nog enkele andere gegevens nodig zodat wij u perfect van dienst kunnen zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Apharos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Apharos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Apharos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Apharos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn uw rechten?

U kan ons contacteren via info@paharos.be om aan te geven dat wij uw gegevens niet langer moet bewaren. Als klant hebben wij uiteraard wel een minimaal aantal gegevens van u nodig. Sowieso bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Contacteer ons op info@paharos.be voor meer informatie hierover.

Verder hebt u volgens de geldende wetgeving volgende rechten:

  • Recht van inzage en kopie;
  • Recht van aanpassing of rectificatie;
  • Recht van gegevensuitwissing;
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht van bezwaar;
  • Recht op overdraagbaarheid.

Om gebruik te maken van deze rechten, volstaat het ons te contacteren via info@paharos.be. Uiteraard gaan wij dan even na of u wel écht bent wie u beweert te zijn. Sowieso geven wij uw gegevens nooit door aan derden (tenzij er een procedure wordt opgestart in het kader van wetgeving).

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en deze functionele cookies bieden de mogelijkheid om de website te optimaliseren. Google Analytics is ingebouwd in deze website, maar uw persoonlijke informatie (IP-adres) wordt eerst geanonimiseerd alvorens aan deze service doorgegeven. De website maakt helemaal geen gebruik van tracking cookies. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen dus persoonlijke gegevens op. U kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen. Dat kan via de instellingen van uw internet browser. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Apharos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@paharos.be.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld. De laatste wijziging is gebeurd op 19 augustus 2023.