Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op deze website van Apharos. Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan de website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Doel

Alle informatie op de websites van Apharos is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u ons altijd telefonisch of per mail contacteren.

Copyright

Door gebruik te maken van de Apharos-pagina’s verklaart u in te stemmen met de voorwaarden van de hiernavolgende regels. Als u niet akkoord kunt gaan met deze regels, gelieve dan geen gebruik te maken van de diensten van Apharos. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de Apharos.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Apharos verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Er is gepoogd om alle houders van de auteursrechten te contacteren. Mochten er desalniettemin instanties zijn die menen dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen ze alsnog contact opnemen met de webmaster (info@apharos.be). Het aanbrengen van hyperlinks naar andere sites impliceert niet dat Apharos noodzakelijkerwijze akkoord gaat met de inhoud van de informatie die op deze sites wordt aangeboden. De gekoppelde websites staan niet onder de controle van de medewerkers van Apharos en zij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u ontvangt via deze sites.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de site Apharos, maar alleen als Apharos in het volledige scherm van de browser zichtbaar wordt en het adres (URL) van de site zichtbaar blijft. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Apharos. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site.

Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u de site niet zult gebruiken voor illegale doeleinden. U mag de site niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enig andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Aansprakelijkheid

De informatie op de Apharos is vulgariserend en het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De Apharos streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de Apharos hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Apharos is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten en geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.